Al-Qiyas: Konsep dan Aplikasi Semasa

Kursus pendek dengan sijil professional berdurasi 7 jam ini melalui video dan nota yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fauwaz Fadzil akan memberikan panduan dan pendedahan tentang kaedah al-Qiyas yang digunakan oleh ulama’ terdahulu untuk mengeluarkan sesuatu hukum syarak.

Al-Qiyas adalah proses ijtihad berasaskan analogi daripada ayat al-Quran dan as-Sunnah atau perintah yang telah diketahui untuk perkara-perkara baru. Qiyas ini penetapan suatu hukum terhadap perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi illah, sebab dan berbagai aspek lain sehingga dihukumi sama.

Al-Qiyas ini juga boleh dikatakan kaedah pemikiran yang digunakan untuk menganalisis persamaan-persamaan yang wujud di antara kes yang memang sedia ada hukumnya disebut secara jelas dalam al-Quran atau al-Sunnah dengan kes baru yang dihadapi bagi tujuan guna pakai hukum yang sedia ada itu bagi kes baru atas alasan adanya persamaan illah pada perkara furu’ dan asal. Al-Qiyas ini juga boleh dijadikan sebagai hujah dalam undang-undang perudangan Islam untuk penyelesaian dalam dalam pelbagai kes undang-undang yang tidak jelas. Oleh itu, segala persoalan atau permasalahan yang tidak dapat diperolehi dalam al-Quran, as-Sunnah atau Ijma’ maka dibolehkan kaedah qiyas dalam mengeluarkan hukum dengan mengqiyaskan illah pada perkara baru dengan yang asal.

KANDUNGAN KURSUS
1.0 Pengenalan
2.0 Konsep Asas al-Qiyas
3.0 Jenis-Jenis al-Qiyas
4.0 Langkah dalam Proses Menegeluarkan al-‘Illah
5.0 Definisi ‘Illah
6.0 Aplikasi al-Qiyas pada masa kini dll

SIAPA MESTI SERTAI KURSUS INI?
Kursus ini adalah sesuai kepada mereka dalam kalangan:
a. Ilmuan Shariah
b. Ahli Akademik
c. Pengkaji dan pelajar
d. Orang Awam

MEDIUM PERBINCANGAN
Penjelasan akan dibuat di dalam Bahasa Malaysia.

SIJIL LULUS
Di akhir kursus ini, peserta dikehendaki melengkapkan 90% daripada keseluruhan modul untuk melayakkan diri mendapatkan Sijil Pencapaian Khas.

 

Muqaddimah

1
Muqaddimah
20 min

Video ini mengenai muqaddimah kepada al-Qiyas yang disampaikan oleh Dr Zaharuddin Abd Rahman

Konsep al-Qiyas

1
Konsep al-Qiyas
2 hours
 • Kepentingan al-Qiyas
 • Kedudukan al-Qiyas dalam Syara'
 • Definisi al-Qiyas
 • Langkah Mujtahid dalam Operasi al-Qiyas
 • Pembahagian al-Qiyas
 • Rukun al-Qiyas
 • Perbezaan antara al-Qiyas dengan Takhrij
 • Perbezaan antara al-Qiyas dengan Masalih Mursalah dan al-Istihsan
 • Syarat al-Asl, Furu' dan 'Illah
2
Nota Konsep al-Qiyas
22 pages

Cara Mengeluarkan 'Illah

1
Cara Mengeluarkan ‘Illah
3 hours
 • Tahqiq al-Manat, Tanqih al-Manat, Takhrij al-Manat
 • Masalik al-'Illah dan Masalik al-Nas
 • Masalik al-Nas al-Sorih dan Al-Nas Sibhu al-Sorih
 • Al-Isyarah dan Tanbih
 • Maslak al-Ijmak dan Maslak al-Istinbat
 • Pembahagian al-Munasabah
 • Pengertian al-Jins, al-Nau' dan al-Fard
 • Perbezaan antara al-Sabru wa al-Taqsim dengan Tanqih al-Manat
 • Proses Perjalanan al-Sabru wa al-Taqsim
 • Kesalahan yang masuk dalam al-Qiyas
 • Perbahasan 'Illah Qasiroh dan Muta'addiah


2
Nota Cara Mengeluarkan ‘Illah
31 pages

Aplikasi Semasa al-Qiyas

1
Aplikasi Semasa al-Qiyas
50 minutes
 • Tempat yang tidak berlaku al-Qiyas
 • Perlaksanaan al-Qiyas terhadap Isu Semasa
 • Contoh al-Qiyas semasa yang bercanggah dengan konsep al-Qiyas
 • Gambaran dan Penilaian al-Qiyas Semasa
 • Konsep al-Takhrij
 • Pembahagian al-Takhrij
 • Perbezaan antara al-Takhrij Kaedah Usul dengan al-Takhrij Kaedah Fiqh
 • Rukun dan Syarat Takhrij
 • Kedudukan Takhrij dalam Konteks Semasa
 • Contoh Praktikal al-Takhrij berdasarkan buku Minhaj al-Talibin
2
Nota Aplikasi Semasa al-Qiyas
20 pages

Kertas Kerja

1
Kertas Kerja
18 pages

Kandungan Kertas Kerja:

 • Kepentingan al-Qiyas
 • Kedudukan al-Qiyas dalam Syarak
 • Definisi al-Qiyas
 • Langkah-langkah dalam Operasi al-Qiyas
 • Pembahagian al-Qiyas
 • Perbezaan al-Qiyas dengan Takhrij
 • Rukun al-Qiyas
 • dll.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Price:
RM199 RM49